НИПИ-М Новини

НИПИ-М производство на медицински легла и оборудване

  • Български (България)
  • English (United Kingdom)
  • Russian (CIS)

Новини

Новини

Е-мейл Печат ПДФ

На 30.09.2013 г. ще приключи изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0215 “Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ - М АД”, схема „Безопасен труд” на НИПИ - М АД. Проектът бе осъществен с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

Продължителността на проекта бе 12 месеца. Безвъзмездната финансова помощ, която бе одобрена за осъществяване на дейностите по проекта - 124 520 лв.

Успешно бяха осъществени всички дейности, заложени в проекта:

- Анализ на състоянието и проектиране на общата организация на трудовата дейност;

- Mодернизация на технологичните съоръжения и процеси в сектор «Заваряване» в съществуващ цех, свързани с подобряване условията на труд;

- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;

- Разработване, внедряване и сертифициране на система за управление на ЗБУТ съгласно  международно утвърдения стандарт OHSAS във връзка с модернизираните и обезопасени технологични съоръжения и процеси;

С осъществяването на дейностите заложени по проекта се постигнаха следните специфични цели:

1) Усъвършенства се организацията на трудовата дейност в НИПИ - М АД чрез оптимизирането на условията за използване и организация на трудовите, материалните и финансови ресурси;

2) Създадоха се условия за намаляване на професионалните заболявания и на трудовите злополуки в НИПИ - М АД.

 

 

 

Обявени процедури за търгове

Е-мейл Печат ПДФ

Във връзка с подготовката на проект «Намаляване енергоемкостта на съществуващ сграден фонд на «НИПИ – М» АД – гр. Стара Загора – Производствен корпус и Инженерен корпус» по процедура за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG161PO003-2.3.02 „Енергийна ефективност и зелена икономика” по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика 2007-2013”, с оглед на необходимостта от избор на изпълнител и на основание на Насоките за кандидатстване, Указанията за избор на изпълнител по процедурата и Доклад от направен енергиен одит, обявяваме следните процедури за търгове чрез събиране на три оферти:

1. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА PVC ДОГРАМА С ДВОЕН СТЪКЛОПАКЕТ С ЕДНО НИСКОЕМИСИОННО СТЪКЛО

2. ДОСТАВКА НА ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ ОСВЕТИТЕЛНИ СИСТЕМИ В ПРОИЗВОДСТВЕН КОРПУС: Доставка и монтаж на метал халогенни осветителни тела и Доставка и монтаж на луминисцентни осветителни тела

3. ДОСТАВКА И МОНТАЖ НА СЛЪНЧЕВ КОЛЕКТОР ПЛОСЪК

4. ТОПЛОИЗОЛАЦИЯ НА ВЪНШНИ СТЕНИ ОТ ЕКСПАНДИРАН ПОЛИСТИРОЛ

Оферти за участие могат да се подават до 30 май 2013 г., 17.00 часа в офиса на НИПИ – М АД, на адрес: НИПИ – М АД, кв. Лозенец, административна сграда НИПИ, гр. Стара Загора 6007 или по поща с обратна разписка или куриер.

(Документите за участие могат да бъдат изтеглени от тук)

За повече информация: тел: 042/ 625 062


 

НИПИ- М АД изпълнява проект по схема „Безопасен труд”

Е-мейл Печат ПДФ

На 01.10.2012 г. фирма НИПИ-М АД стартира изпълнението на проект BG051PO001-2.3.02-0215 “Надграждане на създадените добри условия на труд в НИПИ - М АД”, схема „Безопасен труд”. Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

НИПИ-М АД вече приключи успешно две от дейностите по изпълнение на проекта, а именно:

- Mодернизация на технологичните съоръжения и процеси в сектор „Заваряване” в съществуващ цех, свързани с подобряване условията на труд и

- Закупуване на предпазни средства и специално работно облекло;

Избраната за изпълнител на тези две дейности фирма „Каммартон България” ЕООД, гр.София извърши доставката, монтажа и пускането в експлоатация на Аспирираща система за два месеца. Максималният капацитет на засмукване на системата е 5000 м³/час, с опция за автоматично регулиране на аспирационния обем, според броя на работещите ръкави. Ефективността на филтриране на въздуха е 99,8%. След пускането на системата микроклиматичните условия в помещението осезаемо са подобрени.

От същата фирма бяха доставени лични предпазни средства и специално работно облекло, както са предвидени в съответната дейност по проекта: 7 броя заваръчни фотосоларни маски с вентилация; 7 броя окомплектовка за фотосоларните маски; 7 комплекта предпазни костюми от кожа – яке и панталон; 41 чифта защитни обувки с композитно бомбе; 20 броя антифони. Съответните групи работници вече са получили и ползват полагащите им се предпазни средства и работно облекло.

Дейностите по изпълнението на проекта продължават в предвидените срокове.

Забележка: „Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европейския социален фонд. НИПИ – М АД носи цялата отговорност за съдържанието на настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като официална позиция на Европейския съюз или Агенцията по заетостта.

 

 

Сертификати

Е-мейл Печат ПДФ